Regulamin V Konferencji Naukowej Something About IT Security

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Konferencja nosi nazwę „Something about IT Security”, zwana dalej Konferencją.
 2. Organizatorem konferencji jest studenckie koło naukowe Something about IT Security oraz Zakład Systemów Złożonych.
 3. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, a w szczególności bezpieczeństwem informacji, systemów i sieci komputerowych.
 4. Konferencja skierowana jest do studentów studiów I, II i III stopnia.
 5. Konferencja odbędzie się w dniu 20 maja 2020.
 6. Komitet Organizacyjny powołuje Radę Naukową w skład której wchodzą pracownicy naukowi, której zadaniem będzie ocena i recenzja zgłoszonych prac.
 7. Prace, które przejdą pozytywnie proces recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej.
 8. Osoba prezentująca pracę podczas Konferencji otrzyma Certyfikat
  Wygłoszenia Referatu.
 9. Udział w konferencji jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

 ZASADY KWALIFIKACJI PRAC ORAZ WYSTĄPIENIA

 1. Rejestracja uczestnictwa następuje przez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie https://konf.sasit.prz.edu.pl do dnia 10.05.2020.
 2. Zgłoszenie pracy następuje poprzez przesłanie artykułu drogą elektroniczną na adres mnycz@prz.edu.pl do dnia 10.05.2020.
 3. Dopuszczalna liczba autorów jednej pracy wynosi 4 osoby.
 4. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonych terminach nie będą przyjmowane.
 5. Językiem obowiązującym na konferencji jest język polski.
 6. Prace zgłoszone na konferencję są kwalifikowane do prezentacji przez Radę Naukową.
 7. O zakwalifikowaniu pracy uczestnik konferencji zostanie poinformowany drogą mailową.
 8. Wystąpienia na konferencji są w formie 15-minutowych prezentacji referatów.
 9. Prezentację multimedialną (Power Point) należy przysłać na adres mnycz@prz.edu.pl do dnia 15.05.2020 roku.
 10. Harmonogram prezentacji prac zostanie zamieszczony na stronie internetowej około 3 dni przed konferencją.
 11. Zgłoszenie pracy na Konferencję jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 1. Uczestnicy konferencji Something about IT Security wyrażają zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji konferencji. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku uczestnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą instytucji, którą reprezentuje.
 2. Administratorem danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 3. Dane osobowe będą przechowywane również po zakończeniu konferencji. Jednak nie dłużej niż w okresie trzech lat, liczonych od dnia konferencji.
 4. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).